Розробник стандарту 1 страница

123456

Робоча навчальна програма

ДИСЦИПЛІНИ

„Теоретичні основи кваліфікації

у кримінальному праві”

підготовки магістрів

за спеціальністю 8.060106 «Правознавство»

напряму підготовки 0601 «Право»

Академія митної служби України

Дніпропетровськ

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено і внесено

кафедрою кримінально-правових дисциплін Академії митної служби України

2. Затверджено та надано чинності

наказом ректора Академії митної служби України від «___» ___________2008 р. №____

Введено вперше

Розробник стандарту

Водолаз Іван Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Академії митної служби України

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Академії митної служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Формування фахівця – юриста освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” забезпечується засвоєнням магістрантом певної сукупності знань, умінь і навичок з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки магістра права. Виходячи з того, що функції майбутніх фахівців-юристів зазначеного рівня в умовах митної діяльності будуть пов’язані з правозастосуванням особливого значення набуває опанування змісту дисципліни „Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві” і формування відповідних навичок.

Навчальною програмою зазначеної дисципліни визначено різні рівні засвоєння навчальних елементів змістовних модулів, який загалом має бути достатньо високим, особливо щодо тих навчальних елементів, які безпосередньо стосуються сфери правозастосовної діяльності. Тому магістрант має чітко усвідомлювати сутність і актуальність такої диференціації вимог до знань та умінь і відповідним чином організувати свою роботу з урахуванням поправки на ускладнення цієї роботи в специфічних умовах митної служби. Надзвичайно важливо, при цьому, враховувати особливості проблем поділу праці в умовах ринкової економіки, готувати себе до майбутньої професійної діяльності, усвідомлюючи, що виконання фахівцем певної професійної діяльності потребує відповідної кваліфікації, набути якої можна тільки за умови оволодіння необхідним рівнем освіти. Тобто, в умовах сьогодення стати якісним фахівцем може тільки та особа, яка набула достатньо високий як освітній, так і професійний рівні. Ці вимоги суттєво підвищуються до майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”, що обумовлює необхідність якісного опанування змісту навчальної програми дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві». Виходячи з цьогоМЕТАробочої програми дисципліни полягає в тому, щоб сприяти у забезпеченні організаційно-методичних умов для поглиблення знань магістрантів з теорії кримінально-правової кваліфікації, формування умінь і навичок цієї роботи і підготовки майбутніх фахівців до виконання професійних функцій, визначених Освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра права.

Метаробочої навчальної програми дисципліни досягається через забезпечення вирішення таких ЗАВДАНЬ:

- організація навчально-виховного процесу в суворій відповідності до вимог і положень Освітньо-професійної програми;

- забезпечення ефективної актуалізації виробничих функцій майбутніх фахівців;

- забезпечення інтенсифікації навчального процесу на основі широкого застосування активних форм і методів навчання;

- адекватна організація творчого процесу самостійної роботи магістрантів;

- розвиток пізнавальної якості магістрантів, прищеплення їм методологічної культури досліджень і формування знань на базі наявної інформації;

- формування навичок системного комплексного підходу до аналізу, прогнозування і вирішенню теоретичних і практичних проблем правозастосувальної діяльності;

- кардинальне підвищення ролі педагогічного контролю в освітньо-професійній підготовці магістрів права.

Для забезпечення реалізації визначених мети і завдань визначається наступна структура робочої навчальної програми дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни „Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві”

Назва модулів та тем Всього З викладачем Самост. робота
Разом лекції с/з, п/з
Модуль 1. Кримінально-правова кваліфікація. Загальні положення
1. Поняття кримінально-правової кваліфікація
2. Підстави кримінально-правової кваліфікації
3. Принципи кримінально-правової кваліфікації
4. Неправильна кримінально-правова кваліфікація
5. Зміна кримінально-правової кваліфікації
6. Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової кваліфікації
М о д у л ь н и й к о н т р о л ь
Модуль 2. Кваліфікація злочинів
7. Кваліфікація злочинів з урахуванням стадій його вчинення
8. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті
9. Кваліфікація множинності злочинів
М о д у л ь н и й к о н т р о л ь
Модуль 3. Кваліфікація діянь за наявності ознак, які посилюють, пом’якшують або виключають кримінальну відповідальність
10. Кваліфікація злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих та привілеюючих ознак складу злочину
11. Розмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації
12. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність
13. Кваліфікація посткримінальної поведінки
14. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу злочину
М о д у л ь н и й к о н т р о л ь
Іспит
Всього

3. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Тема 1. Поняття кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Зміст та обсяг кримінально-правової кваліфікації.

2. Процес кримінально-правової кваліфікації та її структура.

Тема 2. Підстави кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Поняття і види кримінально-правової кваліфікації.

2. Склад злочину і його значення для кримінально-правової кваліфікації.

Тема 3. Принципи кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації.

2. Характеристика окремих видів кримінально-правової кваліфікації.

Тема 4. Неправильна кримінально-правова кваліфікація.

План лекції.

1. Поняття, значення неправильної кримінально-правової кваліфікації і її види.

2. Нормативні фактори неправильної кримінально-правової кваліфікації.

Тема 5. Зміна кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Поняття і підстави зміни кримінально-правової кваліфікації.

2. Межі та порядок зміни кримінально-правової кваліфікації.

Тема 6. Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві.

2. Види колізій в кримінальному праві та їх подолання.

3. Види конкуренції в кримінальному праві та способи її виділення.

Тема 7. Кваліфікація злочину з урахуванням стадій його вчинення.

План лекції.

1. Кваліфікація злочинного злочину.

2. Кваліфікація попередньої злочинної поведінки .

Тема 8. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.

План лекції.

1. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.

2. Кваліфікація співучасті з урахуванням її форми.

3. Кваліфікація невдалої співучасті у незакінченому злочині.

Тема 9. Кваліфікація множинності злочинів.

План лекції.

1. Загальні положення кваліфікації множинності злочинів.

2. Кваліфікація сукупності злочинів.

3. Кваліфікація повторності злочинів.

Тема 10. Кваліфікація злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих та привілейованих ознак складу злочину.

План лекції.

1. Диференціація кримінальної відповідальності, кримінально-правова кваліфікація, індивідуалізація покарання.

2. Кваліфіковані та привілейовані склади злочинів як засіб диференціації кримінальної відповідальності.

3. Правила кваліфікації злочинів, відповідальність за які диференційована.

Тема 11. Розмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації.

План лекції.

1. Поняття і значення розмежування злочинів.

2. Розмежування окремих складів злочинів.

3. Відмежування злочинів від інших правопорушень.

Тема 12. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність.

План лекції.

1. Поняття та види обставин, які усувають злочинність діяння, та загальні положення кваліфікації діянь, вчинених за таких обставин.

2. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, передбачених Розділом VIII Загальної частини КК.

3. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають злочинність, передбачених Особливою частиною КК.

Тема 13. Кваліфікація посткримінальної поведінки.

План лекції.

1. Кваліфікуюче значення поведінки винного після закінчення злочину.

2. Кваліфікація при позитивній посткримінальній поведінці.

Тема 14. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу злочину.

План лекції.

1. Поняття і значення відсутності складу злочину.

2. Кваліфікація за відсутності об’єктивних ознак складу злочину.

3. Кваліфікація за відсутності суб’єктивних ознак складу злочину.

  1. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 1

Кримінально-правова кваліфікація. Загальні положення

Тема 1. Поняття кримінально-правової кваліфікації

Ключові поняття та терміни: „кримінально-правова кваліфікація”, „зміст та обсяг кримінально-правової кваліфікації”, „види кримінально-правової кваліфікації”, „кримінально-правова кваліфікація не злочинів”, „процес кримінально-правової кваліфікації”, „стадії кримінально-правової кваліфікації”, „структура кримінально-правової кваліфікації”.

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів модуля № 1:

а ) Поняття кримінально-правової кваліфікації, його зміст, обсяг та види;

б) Процес кримінально-правової кваліфікації, його стадії та етапи. Результат кримінально-правової кваліфікації;

в) Структура кримінально-правової кваліфікації.

2. Підготувати реферат за темою „Механізм, правила, етапи та стадії кримінально-правової кваліфікації”.

3. Розв’язати наступні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 3 (Указаний навчальний посібник, с. 150)

3.2. Варіант ІІ Задача № 6 (Указаний навчальний посібник, с. 151)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 12 (Указаний навчальний посібник, с. 152)

3.4. Варіант ІV Задача № 17 (Указаний навчальний посібник, с. 153)

3.5. Варіант V Задача № 11 (Указаний навчальний посібник, с. 152)

4. Підготувати або сформулювати самостійно конкретні ситуації, вирішення яких має відображати різницю між кримінально-правовою кваліфікацією і кваліфікацією злочинів.

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань. (Тестові завдання див. Додаток 1)

2. Обговорення реферативної доповіді за темою «Механізм, правила, етапи та стадії кримінально-правової кваліфікації».

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів, визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте поняття та види кваліфікації злочинів.

2. Стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації.

3. Об'єкт та суб'єкти кримінально-правової кваліфікації.

4. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації.

Література:

4, 8, 10, 12, 16, 17, 29, 30, 31, 40, 43.

Тема 2. Підстави кримінально-правової кваліфікації

Ключові поняття і терміни: „підстава кримінально-правової кваліфікації”, „колізії видів підстав кримінально-правової кваліфікації”, „фактична підстава кримінально-правової кваліфікації”, „юридична підстава кримінально-правової кваліфікації ”, „склад злочину”.

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів модуля № 1:

а ) Поняття і види підстав кримінально-правової кваліфікації;

б ) Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації;

в ) Юридична підстава кримінально-правової кваліфікації;

2. Підготувати реферат за темою „Склад злочину і його значення для кримінально-правової кваліфікації”.

3. Розв’язати наступні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 14 (Указаний навчальний посібник, с. 168)

3.2. Варіант ІІ Задача № 18 (Указаний навчальний посібник, с. 169)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 22 (Указаний навчальний посібник, с. 169)

3.4. Варіант ІV Задача № 25 (Указаний навчальний посібник, с. 170)

3.5. Варіант V Задача № 26 (Указаний навчальний посібник, с. 170)

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань.

2. Обговорення реферативної доповіді за темою «Склад злочину і його значення для кримінально-правової кваліфікації».

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів, визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте поняття та види підстав кримінально-правової кваліфікації.

2. Які види кримінально-правових норм та статей використовуються в процесі кримінально-правової кваліфікації.

3. Склад злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації.

Література:

5, 9, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 31, 35, 39, 42.

Тема 3. Принципи кримінально-правової кваліфікації

Ключові поняття і терміни: „принципи кримінально-правової кваліфікації”, „ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації”, „об’єктивність кримінально-правової кваліфікації”, „індивідуальність кримінально-правової кваліфікації”, „недопустимість подвійного інкримінування”.

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів модуля № 1:

а ) Поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації;

б) Характеристика окремих принципів кримінально-правової кваліфікації.

2. Підготувати реферат за темою „ Класифікація правил кримінально-правової кваліфікації”;

3. Розв’язати наступні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 4 (Указаний навчальний посібник, с. 172)

3.2. Варіант ІІ Задача № 11 (Указаний навчальний посібник, с. 173)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 13 (Указаний навчальний посібник, с. 174)

3.4. Варіант ІV Задача № 14 (Указаний навчальний посібник, с. 174)

3.5. Варіант V Задача № 16 (Указаний навчальний посібник, с. 174)

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань.

2. Обговорення реферативної доповіді за темою «Класифікація правил кримінально-правової кваліфікації».

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів і визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Завдання для самоконтролю

1. Розкрийте загальне поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації.

2. Дайте характеристику окремим принципам кримінально-правової кваліфікації.

Література:

6, 8, 10, 12, 13, 17, 29, 30, 31, 33, 34, 43.

Тема 4. Неправильна кримінально-правова кваліфікація

Ключові поняття і терміни: „неправильна кримінально-правова кваліфікація”, „презумпція правильності кваліфікації”, „кваліфікація із „запасом”, „помилки у кримінально-правовій кваліфікації”, „нормативні фактори неправильної кримінально-правової кваліфікації”, „ієрархія актів тлумачення кримінального закону”, „доктрина тлумачення кримінального закону” .

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів модуля № 1:

а ) Поняття і значення неправильної кримінально-правової кваліфікації;

б ) Види неправильної кримінально-правової кваліфікації;

в ) Нормативні фактори неправильної кримінально-правової кваліфікації;

2. Підготувати реферат за темою “Неправильна кримінально-правова кваліфікація, її види та сутність”;

3. Розв’язати наступні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 10 (Указаний навчальний посібник, с. 163)

3.2. Варіант ІІ Задача № 14 (Указаний навчальний посібник, с. 177)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 21 (Указаний навчальний посібник, с. 179)

3.4. Варіант ІV Задача № 25 (Указаний навчальний посібник, с. 180)

3.5. Варіант V Задача № 49 (Указаний навчальний посібник, с. 396)

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань.

2. Обговорення реферативної доповіді за темою «Неправильна кримінально-правова кваліфікація, її види та сутність».

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів, визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Запитання для самоконтролю

1. Чи існує презумпція правильності кримінально-правової кваліфікації?

2. У чому може полягати неправильне застосування кримінального закону?

3. Які існують найпоширеніші види неправильної кримінально-правової кваліфікації?

4. Які є засоби (прийоми) запобігання неправильній кримінально-правовій кваліфікації?

Література:

4, 9, 11, 12, 14, 17, 29, 30, 31, 44.

Тема 5. Зміна кримінально-правової кваліфікації

Ключові поняття та терміни: „зміна кваліфікації”, „підстави зміни кваліфікації”, „межі зміни кримінально-правової кваліфікації ”.

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів модуля № 1:

а ) Поняття і підстави зміни кримінально-правової кваліфікації;

б) Межі та порядок зміни кримінально-правової кваліфікації.

2. Підготувати реферат за темою „Підстави зміни кримінально-правової кваліфікації”;

3. Розв’язати наступні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 17 (Указаний навчальний посібник, с. 178)

3.2. Варіант ІІ Задача № 10 (Указаний навчальний посібник, с. 167)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 11 (Указаний навчальний посібник, с. 159)

3.4. Варіант ІV Задача № 7 (Указаний навчальний посібник, с. 158)

3.5. Варіант V Задача № 40 (Указаний навчальний посібник, с. 394)

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань.

2. Обговорення реферативної доповіді «Підстави зміни кримінально-правової кваліфікації».

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів, визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику поняття кримінально-правової кваліфікації.

2. У чому полягають підстави змін кримінально-правової кваліфікації?

3. Охарактеризуйте правила кримінально-правової кваліфікації.

4. Чи впливає вирішення питання про підсудність на кваліфікацію?

5. Які злочини розглядаються апеляційними судами?

6. Хто може бути суб'єктом внесення змін до кваліфікації?

7. Чи можлива зміна кваліфікації при закінченні досудового слідства?

8. Які особливі повноваження має прокурор щодо змін кваліфікації?

9. Які особливості змін кваліфікації існують при розслідуванні справ у апеляційному та касаційному порядку?

10. Чи потребують скасування раніше прийняті акти у зв’язку зі зміною кваліфікації?

11. Які існують вказівки у КПК України щодо змін кваліфікації у зв'язку зі зміною у законі про більш чи менш тяжкий злочин?

Література:

5, 8, 10, 12, 16, 17, 29, 30, 31, 37, 41, 43.

Тема 6. Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової кваліфікації

Ключові поняття і терміни: “колізія статей КК”, “конкуренція статей КК”, ”проблеми невідповідності між нормативно-правовими актами інших галузей права та КК”, “критерії поділу конкуренції в кримінальному праві на види”, “причини виникнення конкуренції статей КК”, “конкуренція цілого і частини”.

Читається лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Проводиться шляхом вирішення задач, зазначених у навчальному посібнику Кримінальне право України: Практикум/ За ред. С. С. Яценка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 526с.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття:

1. Опрацювати зміст наступних навчальних елементів змістовного модуля №1:

а) Поняття колізії та конкуренції у кримінальному праві;

б) Види колізії в кримінальному праві та їх подолання;

в) Види конкуренції в кримінальному праві та способи її вирішення.

2. Підготувати реферат за темою “Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві та їх подолання”.

3. Розв’язати нестандартні ситуації:

3.1. Варіант І Задача № 57 (Указаний навчальний посібник, с. 311)

3.2. Варіант ІІ Задача № 11 (Указаний навчальний посібник, с. 338)

3.3. Варіант ІІІ Задача № 98 (Указаний навчальний посібник, с. 369)

3.4. Варіант ІV Задача № 90 (Указаний навчальний посібник, с. 368)

3.5. Варіант V Задача № 66 (Указаний навчальний посібник, с. 400)

План проведення практичного заняття:

1. Вхідний тестовий контроль якості виконання завдання для самостійної підготовки до практичного заняття з теоретичних питань.

2. Обговорення реферативної доповіді “Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві та їх подолання”.

3. Вирішення задач за пропозицією викладача.

4. Підведення підсумків практичного заняття, оцінювання відповідей магістрантів і визначення рейтингу підгруп навчальної групи.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поняття, характеристика та види колізії у кримінальному праві.

2. Поняття та характеристика конкуренції в кримінальному праві.

3. Які існують суперечності між окремими статтями Загальної та Особливої частин КК України?

4. Визначте види конкуренції в кримінальному праві та охарактеризуйте способи її вирішення.

5. Які існують правили кваліфікації при конкуренції статей, що передбачають загальну та спеціальну норми?

6. Які існують правили кваліфікації при конкуренції статей, що передбачають кілька спеціальних норм?

7. Які існують правила кваліфікації складених злочинів?

8. Які існують правила кваліфікації при конкуренції статей, що передбачають незакінчену злочинну діяльність та закінчений злочин?

9. Особливості кваліфікації при конкуренції статей, які передбачають співучасть у злочині.

10. Які конституційні положення усувають злочинність окремих видів діянь, передбачених Особливою частиною КК України?

11. Які правила кваліфікації застосовуються при подоланні колізій між статтями чинного КК України і міжнародно-правовими договорами?

Література:

6, 11, 12, 15, 17, 29, 30, 31, 33, 37, 41, 43.

Модульний контроль

Проводиться шляхом тестування, з використанням тестових завдань, розроблених відповідно до системи навчальних елементів змістовного модуля 1.

Модуль 2

Кваліфікація злочинів

Тема 7. Кваліфікація злочину з урахуванням стадій його вчинення.

Ключові поняття і терміни: “стадії вчинення злочину”, “момент закінчення злочину і кваліфікація”, “кваліфікація попередньої злочинної діяльності”, “кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину”.


5555461779710045.html
5555516497463425.html
    PR.RU™