Задача 2. Визначити рух грошових коштів від фінансової діяльності підприємства за звітний період за наступними операціями:

Визначити рух грошових коштів від фінансової діяльності підприємства за звітний період за наступними операціями:

1. Виручка від реалізації продукції – 100000 грн.

2. Надходження від емісії акцій становлять 250000 грн.

3. Надходження від емісії облігації – 55000 грн.

4. Підприємство виплатило дивіденди на суму 35000 грн.

5. Підприємство виплатило відсотки за облігаціями – 10000 грн.

6. Витрати на реалізацію продукції – 70000 грн.

7. Дохід від реалізації основних засобів – 2500 грн.

8. Дохід від курсових різниць – 4700 грн.

Розв’язок:

Сfф = Фвх – Фвих

Фвх = 250000+55000+4700 = 309700 грн.

Фвих = 35000+10000 = 45000 грн.

Сfф = 309700 – 45000 = 2647000 грн.

Вхідні фінансові потоки становили 309,7 тис.грн., а вихідні – 45 тис.грн.

Таким чином, показник Cash-flow від фінансової діяльності підприємства за звітний період становить 264,7 тис.грн.

Задачі для самостійного розв’язування

1. Визначити рух грошових коштів за операційною, інвестиційною та грошовою діяльністю. Протягом року відбулися наступні операції.

Зміст операції тис.грн
Реалізовано товари покупцям
Перераховано постачальникам за придбані товари
Виплачена заробітна плата
Сплачені проценти
Нарахована амортизація основних засобів
Оплачені різні витрати обігу (опалення, освітлення, оренда)
Придбане та оплачене устаткування
Отримана позика в банку
Сплачений податок на прибуток
Виплачені дивіденди

2. Визначити рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за наступними операціями:

1. Надходження від емісії акцій становить 220000 грн.

2. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 65000 грн.

3. Надходження від емісії облігацій – 12000 грн.

4. Підприємство нарахувало на виплатило дивіденди на суму 23000 грн.

5. Кошти спрямовані на придбання основних засобів – 25000 грн.

6. Дохід від реалізації нематеріальних активів – 26000 грн.

7. Вартість придбаних облігацій – 2900 грн.

3. Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках інвестиційної та фінансової діяльності (окремо), якщо відомо наступні дані:

1. Підприємство отримало кредит у сумі 63 тис.грн.

2. У результаті емісії акцій на підприємство надійшло 103 тис.грн., у т.ч. спрямовано на збільшення статутного капіталу – 83 тис.грн., на збільшення додаткового капіталу – 20 тис.грн.

3. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства – 20 тис.грн.4. Підприємство придбало облігації внутрішньої позики – 40 тис.грн.

ЗМ 5Державні фінанси

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 державні фінанси а) сукупність доходів і надходжень, які перебувають в розпорядженні держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб
2 фінансові ресурси держави б) сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні державних органів управління
3 державні доходи в) сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності
4 державні видатки г) система грошових фондів, зосереджених в руках держави і призначених для виконання властивих їй функцій
5 управління державними фінансами д) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності

Тести

1. Державні фінанси – це:

а) система грошових фондів, що знаходяться в руках держави і призначених для фінансового забезпечення функцій, їй властивих;

б) діяльність держави, підприємств з цілеспрямованого використання грошових коштів;

в) усі види доходів держави і підприємств.

2. Головне призначення державних фінансів – це:

а) мобілізація фінансових ресурсів у розпорядженні держави;

б) сприяння успішному економічному і соціальному розвитку через фінансові інституції;

в) розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень.

3. Розкрийте склад державних фінансів:

а) бюджет держави, цільові фонди, державний кредит, фінанси державних підприємств;

б) державний бюджет, загальнодержавні фонди, державні позики, фінанси підприємств;

в) загально державні та місцеві фінанси.

4. Зведений бюджет держави, фінанси державного сектора економіки, резервні та страхові фонди, цільові фонди та державний кредит – це:

а) ланки державних фінансів;

б) складові фінансової системи;

в) сфери фінансової системи.

5. Центральною ланкою державних фінансів є:

а) державний кредит;

б) резервні та страхові фонди;в) зведений бюджет України;

г) апарат управління державними фінансами.

6. Фінансові ресурси – це :

а) система грошових фондів, що знаходиться в руках держави;

б) система грошових фондів, що забезпечує процес виробництва і відтворення;

в) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період.

7. У розпорядженні держави не знаходяться:

а) фінансові ресурси фінансових державних інституцій;

б) фінансові ресурси місцевих бюджетів;

в) фінансові ресурси господарських підприємств;

г) фінансові ресурси цільових державних фондів.

8. Державні доходи – це:

а) доходи державних підприємств, установ, організацій;

б) сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

в) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності.

9. Залежно від рівня розміщення державні доходи поділяються на:

а) поворотні та безповоротні;

б) централізовані і децентралізовані;

в) обов’язкові платежі, добровільні надходження, державний кредит і надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

10. До централізованих державних доходів не належать:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державні цільові фонди;

г) доходи державних підприємств, установ, організацій.

11. Джерелами формування державних доходів можуть бути:

а) прямі та непрямі податки;

б) доходи отримувані від розподілу заново створеної вартості, доходи, що включаються до складу фонду відшкодування, доходи від реалізації національного багатства;

в) обов’язкові платежі, добровільні надходження, державний кредит і надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

12. Відповідно до рівня розміщення державні видатки поділяються на:

а) поточні і капітальні;

б) централізовані і децентралізовані;

в) кошторисне фінансування, державне фінансування, державні дотації.

ЗМ 6Бюджет і бюджетна система

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 бюджетна система а) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи
2 державний бюджет б) регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розгляду, затвердженням, виконанням та контролем за виконанням бюджетів усіх рівнів
3 бюджетний устрій в) сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах
4 бюджетний процес г) відносини між державою і місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій
5 міжбюджетні відносини д) грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний рік

Тести

1. Бюджет як економічна категорія – це:

а) план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України;

б) загальнодержавний фонд коштів з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого існування;

в) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави.

2. Бюджет як фінансовий план – це:

а) встановлений нормами закону план формувань і використання централізованого фонду коштів;

б) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої влади;

в) план формувань централізованого фонду коштів та його використання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави.

3. Які є види бюджетів:

а) Державний бюджет та місцеві бюджети;

б) центральні та місцеві бюджети;

в) Державний бюджет, регіональні і місцеві бюджети.

4. Основною функцією бюджету є:

а) перерозподіл національного доходу і валового внутрішнього продукту;

б) фінансове забезпечення соціальної політики;

в) удосконалювання оподаткування;

г) державне регулювання економіки.

5. Зазначте функцію не властиву державному бюджету України.

а) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;

б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам громадських підприємств;

в) державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату.

6. Соціальна сутність бюджету полягає у:

а) фінансовому забезпеченні соціально-культурних програми держави;

б) фінансуванні державного апарату управління;

в) забезпеченні виплат пенсій і допомог.

7. Державний бюджет виконує функції:

а) регулюючу та відтворюючу;

б) розподільну і контрольну;

в) фіскальну і економічну;

г) розподільну і регулюючу.

8. Складовими елементами бюджетної системи є:

а) обов’язкові платежі до бюджету, зведений бюджет України;

б) структура, принципи побудови та організація функціонування бюджетної системи;

в) сума видатків та доходів, механізм їх стягнення.

9. До бюджетної системи належать:

а) Державний бюджет України і місцеві бюджети;

б) Центральні та місцеві бюджети;

в) Державний бюджет України, Республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети.

10. Бюджетний устрій –це:

а) порядок складання і виконання бюджетів різних рівнів;

б) сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни;

в) організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок об’єднаних у ній бюджетів.

11. Які встановлюються принципи побудови бюджетної системи:

а) принцип єдності, повноти і самостійності;

б) принцип керованості, самостійності і публічності;

в) принцип повноти, принцип субсидіювання та гласності;

д) принцип самостійності, гласності та субсидіювання.

12. Самостійність бюджетів забезпечується:

а) наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямків їх використання;

б) ефективністю використання бюджетних коштів;

в) своєчасністю та повним зарахуванням податкових надходжень до бюджету;

г) можливістю отримання бюджетної допомоги.

13. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:

а) з 1 квітня по 31 березня;

б) з 1 липня по 30 червня;

в) з 1 січня по 31 грудня.

14. Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:

а) виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

б) бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

в) складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження;

г) складання проекту бюджету, виконання бюджету.

15. На якій стадії бюджетного процесу визначаються макроекономічні цілі і розмір дефіциту бюджету:

а) складання проекту бюджету;

б) розгляд проекту бюджету й затвердження його;

в) виконання бюджету;

г) звітність про виконання бюджетів.

16. Порядок складання та виконання бюджету а також нормативне-правова та організаційна основа – це:

а) бюджетне планування;

б) бюджетна система;

в) бюджетний процес;

г) бюджетне регулювання.

17. Сукупність усіх бюджетів, що формуються у даній державі це:

а) бюджетна система;

б) бюджетний устрій;

в) бюджетна структура;

г) бюджетний рівень.

18. Бюджетне регулювання – це:

а) регулювання доходів та видатків державного бюджету;

б) перерозподіл грошових коштів між різними ланками бюджетної системи;

в) перерозподіл грошових коштів між різними адміністративно-територіальними районами.

ЗМ 7Доходи і видатки державного бюджету

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 державний бюджет а) грошові відносини з приводу розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових ресурсів з метою фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку
2 доходи бюджету б) виникнення від’ємного бюджетного сальдо, тобто перевищення видатків бюджету над доходами
3 видатки бюджету в) економічні відносини, які виникають у держави з юридичними та фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду
4 трансферти г) безоплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій
5 бюджетний дефіцит д) економічні відносини між державою та іншими економічними суб’єктами з приводу розподілу коштів бюджетного фонду країни

Тести

1. Які є джерела формування доходів бюджету:

а) міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід;

б) створений валовий внутрішній продукт і національне багатство;

в) податкові та неподаткові надходження.

2. Як поділяються доходи бюджету за методом залучення коштів:

а) поворотні та безповоротні надходження;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти.

3. За умовами формування державні доходи можуть бути:

а) централізовані та децентралізовані;

б) податкові та неподаткові;

в) безповоротні та поворотні.

4. Яким чином поділяються доходи бюджету, що мають вигляд офіційних трансферт:

а) натуральні та грошові трансферти;

б) державні, недержавні та іноземні трансферти;

в) дотації, субвенції, надходження.

5. Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету:

а) доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від некомерційного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій;

б) доходи від власності та підприємницької діяльності, збори до цільових фондів;

в) доходи від власності та підприємницької діяльності, надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

6. Яким чином поділяються доходи бюджету від операцій з капіталом:

а) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, основного капіталу, доходи від підприємницької діяльності;

б) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, державних запасів та основного капіталу;

в) надходження від продажу землі та нематеріальних активів, доходи від власності.

7. Які є класифікації державних видатків:

а) функціональна, бюджетна та економічна класифікації видатків;

б) функціональна, економічна та відомча класифікації видатків;

в) бюджетна, відомча та програмна класифікація видатків.

8. За економічною класифікацією видатки класифікуються на:

а) видатки спрямовані на державні послуги, пов’язані з економічними послугами та видатки на підвищення ефективності господарської діяльності;

б) поточні та капітальні;

в) видатки на суспільні та соціальні послуги.

9. На чому базується функціональна структура видатків:

а) на функціях, що виконуються державою;

б) на суспільному і цільовому призначенні;

в) на галузях економіки і соціальної сфери.

10. Які є групи видатків за функціональною структурою:

а) видатки на послуги загального призначення, на суспільні та соціальні послуги, державні послуги пов’язані з економічною діяльністю, на обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу;

б) поточні видатки та видатки розвитку;

в) видатки на товари і послуги, субсидії і поточні трансферти, створення державних запасів.

11. До поточних видатків належать:

а) видатки на товари і послуги, оплата праці, придбання землі і нематеріальних активів;

б) видатки на товари і послуги, створення державних запасів та резервів;

в) видатки на товари та послуги, оплата праці працівників та послуг бюджетних установ, оплату комунальних послуг.

12. До капітальних видатків належать:

а) фінансування структурної перебудови народного господарства, капітальні вкладення виробничого та невиробничого призначення;

б) капітальні вкладення виробничого та невиробничого призначення, видатки на товари і послуги;

в) фінансування структурної перебудови народного господарства, оплата послуг бюджетних установ.

13. Державні капіталовкладення входять до складу видатків:

а) поточних;

б) нерозподілений;

в) видатків розвитку;

г) децентралізованих.

14. Які розрізняють дефіцити за напрямками фінансування:

а) активний, пасивний;

б) вимушений, свідомий;

в) відкритий, прихований.

15. Який розрізняють бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву:

а) активний, пасивний;

б) відкритий, прихований;

в) вимушений, свідомий.

16. За причинами виникнення дефіцит поділяють на :

а) відкритий, прихований;

б) свідомий, вимушений;

в) активний, пасивний.

16. Якими є джерела покриття бюджетного дефіциту:

а) державний кредит, податки, прибуток, інвестиції;

б) державна позика, грошова емісія;

в) міжнародний кредит, валютний фонд держави.

17. Яке джерело покриття бюджетного дефіциту є інфляційним:

а) державна позика;

б) грошова емісія;

в) міжнародний кредит.

Методичні вказівки до задач

Матеріальний зміст бюджету пов’язаний з формування фінансових ресурсів, які формують його дохідну та видаткову частину.

Аналіз зведеного державного бюджету містить оцінку частки джерел фінансових ресурсів та напрямків їх витрат. Такі зміни можна прослідкувати в динаміці з метою виявлення тенденцій розвитку.

Величини, які характеризують створення і використання фінансових ресурсів у економіці держави, її фінансове становище, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення, розподіл і перерозподіл ВВП за допомогою фінансів – це фінансові показники.

Фінансові показники поділяються на зведені та індивідуальні. Зведені характеризують явища і процеси на макрорівні. Індивідуальні деталізують і доповнюють їх.

До зведених фінансових показників належить обсяг доходів і видатків бюджету, грошових надходжень, розміри фонду споживання та розміри фонду нагромадження.

До індивідуальних показників належать:

1. показники різних видів податків, відрахувань, які відповідно до певної бази обчислення характеризують окремі аспекти діяльності держави, району, підприємства.

2. показники платежів населення, підприємницьких структур, видатки на соціальні гарантії, на соціально-культурні потреби, видатки у народне господарство, управління та оборону.

3. показники витрат на душу населення у розрізі окремих видів на освіту, соціальний захист, підготовку кадрів та охорону здоров’я.

Задачі для самостійного розв’язування

Визначити і проаналізувати згідно наведених даних, поданих в Додатку А „Основні показники зведеного бюджету України”:

1. структуру та динаміку доходів і видатків бюджету України протягом 2001-2005 років та зобразити їх графічно;

2. динаміку індивідуальних фінансових показників: видатків на охорону здоров’я, на освіту та екологічних видатків;

3. динаміку відносних показників: частку доходів у складі ВВП, частку обслуговування державного боргу в доходах Бюджету, частку обслуговування державного боргу у сумі експорту товарів і послуг.

ЗМ 8Податки і податкова система

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 податок за економічною сутністю а) сукупність податків та обов’язкових платежів, установлених в країні з метою поповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів
2 податок з організаційно-правової сторони б) податкова база, суб’єкт, джерело та ставка податку, одиниця оподаткування
3 елементи системи оподаткування в) обов’язковий платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки
4 податкова політика г) фінансові відносини між державою і платником податків з метою створення загальнодержавного фонду грошових коштів
5 податкова система д) сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням
6 податковий механізм д) діяльність держави у сферах запровадження правової регламентації та організації справляння податків і податкових платежів до фондів держави

Тести

1. Економічна сутність податків виявляється в тому, що:

а) податок – це обов’язків платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки;

б) податок – процес примусового відчуження частки доходів;

в) податок – це грошові відносини, які склалися у держави з юридичними та фізичними особами з приводу примусового вилучення частини створеної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави.

2. З організаційно-правової сторони податок - це:

а) обов’язковий платіж, який надходить у бюджетний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки;

б) процес примусового відчуження частки доходів;

в) це грошові відносини, які склалися у держави з юридичними та фізичними особами з приводу примусового вилучення частини створеної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави.

3. Чим виражається суть і значення фіскальної функції податків:

а) надання податкових пільг;

б) перерозподіл вартості створеного ВВП між суб’єктами господарювання;

в) вилучення коштів до бюджету.

4. Розкрийте суть розподільчої функції податків:

а) вилучення коштів до бюджету;

б) перерозподіл вартості створеного ВВП між державою, юридичними та фізичними особами;

в) діяльність держави в галузі використання податків.

5. Регулююча функція податків проявляється через:

а) цільове призначення податків;

б) діяльність держави в галузі використання податків;

в) вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників.

6. Прямі податки – це:

а) податки, що включаються в ціну товару або тарифів на послуги;

б) податки на експортні, імпортні та транзитні товари;

в) обов’язкові нормативні платежі з прибутку чи доходу.

7. Непрямі податки вилучаються:

а) у сфері реалізації або споживання товарів та послуг;

б) у сфері виробництва товарів та послуг;

в) при отриманні доходів.

8. Сутність податку на додану вартість полягає:

а) ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;

б) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

в) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

9. До бюджету сплачуються:

а) сума ПДВ, отримана від покупців;

б) сума податкового зобов’язання з ПДВ;

в) сума податкового кредиту з ПДВ;

г) різниця між податковим кредитом і податковим зобов’язанням з ПДВ.

10. Об’єктом оподаткування при справлянні податку на прибуток підприємств є:

а) балансовий прибуток;

б) різниця між валовими доходами і валовими витратами;

в) різниця між валовими доходами і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;

г) різниця між скорегованими валовими доходами та валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями.

11. Які види платежів до бюджету належать до прямих податків:

а) акцизний збір на реалізовані товари;

б) мито на товари, що ввозяться до країни і вивозяться з країни;

в) податок на прибуток.

12. До прямих податків належать:

а) ПДВ, податок на прибуток підприємств, мито;

б) податок на прибуток підприємств, плата за землю, прибутковий податок з громадян;

в) податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів, акцизний збір.

13. До непрямих податків належать:

а) ПДВ, акцизний збір, ввізне (імпортне) мито;

б) ПДВ, акцизний збір, рентні платежі;

в) акцизний збір, мито, плата за землю.

14. Крива Лафера показує:

а) зв’язок між суб’єктами оподаткування;

б) зв’язок між податковими ставками та обсягами податкових надходжень;

в) співвідношення між прямими і непрямими податками.

15. Ті, хто вважає, що люди повинні сплачувати податки залежно від їх платоспроможності, віддали б перевагу:

а) акцизному збору;

б) ПДВ;

в) прогресивному податку з громадян;

г) податку на нерухомість.

16. Система податків з виробників забезпечує:

а) перерозподіл доходів;

б) стабільність цін;

в) високу ефективність виробництва;

г) повну зайнятість.

17. Уряд може зменшити податки з метою:

а) уповільнення темпів інфляції;

б) уповільнення економічного зростання;

в) стимулювання економіки, збільшення споживчих витрат.

18. Збільшення податків – це найкращий спосіб фінансування державних видатків, коли:

а) в економіці існує високій рівень безробіття;

б) загальні прибутки низькі;

в) економіка переживає спад;

г) в економіці спостерігається високий рівень інфляції.

19. Податкова система – це:

а) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

б) сукупність податків і зборів, що встановлює держава;

в) сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків у бюджет і цільові фонди, платників податків і органів, що здійснюють контроль.

20. Податкова ставка характеризується як:

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

б) сума, фактично сплачена в бюджет;

в) процентна ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет;

г) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування.

21. За способом побудови ставки податку поділяються на:

а) регресивні, пропорційні, прогресивні;

б) тверді, процентні;

в) універсальні, диференційовані.

22. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

а) акцизний збір, ринковий збір, збір з власників транспортних засобів;

б) рентні платежі, податок на прибуток підприємств, збір за забруднення навколишнього середовища;

в) комунальний податок, податок з реклами, плата за торговий патент.

23. До місцевих податків та зборів платежів відносять:

а) податок на рекламу, плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, податок на промисел;

б) готельний збір, ринковий збір, комунальний податок;

в) податок на нерухомість, збір за забруднення навколишнього середовища.

24. Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до загальнодержавних податків і зборів:

а) податок на нерухомість;

б) податок з реклами;

в) державне мито;

г) податок з власників транспортних засобів.

25. Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до місцевих податків і зборів:

а) комунальний податок;

б) курортний збір;

в) збір за забруднення навколишнього середовища;

г) податок з реклами.

Методичні вказівки до задач

ПДВ – непрямий податок , який становить 20 % бази оподаткування і додається до ціни товару. Об’єктом оподаткування є оборот від реалізації товарів, робіт чи послуг. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визнаються як різниця між договірною сумою податкового зобов’язання (виникає при продажі товарів чи наданні послуг) і податковому кредиту (виникає при купівлі товарів чи отриманні послуг).

Акцизний збір – непрямий податок. Ставка податку індивідуальна на кожну групу товарів. Об’єктом оподаткування є оборот з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, оборот з реалізації товарів для власного споживання, переробки і своїх працівників, митна вартість ввезених у країну товарів з урахуванням мита.

Податок на прибуток – прямий податок. Об’єктом оподаткування є прибуток. Ставка податку становить 25 %.

П = ВДс – ВВ – А

ВДс – скорегований валовий дохід;

ВВ – валові витрати (витрати на виробництво та обіг продукції);

А – амортизаційні відрахування.

ВДс = ВД – ПДВ – АЗ - ін

ВД – загальна сума доходів від усіх видів діяльності (реалізація товарів і послуг, доходи від фінансових і позареалізаційних операцій).

Задачі


5561616843220566.html
5561632028044934.html
    PR.RU™